ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

📢📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📢📢
เรื่อง เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่

คุณสมบัติ
1) เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่
✴️✴️ 2 กันยายน 2508 ✴️✴️
2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลพุทธบาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) ทะเบียนบ้าน
3) สมุดบัญชีเงินฝากธ.กรุงไทย

ขอความอนุเคราะห์ผู้นำทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยติดต่อยื่นเอกสารยืนยันสิทธิได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์