แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 12.01 - 12.59 น. และ เวลา 17.01 - 08.59 น.
ข้ามไปยังทูลบาร์