คู่มือหรือมาตรฐานการใช้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

– ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
     กระบวนงาน 1. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
2. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    – กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
10. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
11. การขอเลขที่บ้าน
12. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
13. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
14. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
15. การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
16. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
     กรณีเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
17. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
18. การเพิ่มชื่อ
      กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด
19. การเพิ่มชื่อ
      กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ของเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
20. การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
21. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
22. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
23. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
24. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
25. การรับแจ้งการย้ายเข้า
26. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
27. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
28. การรับแจ้งการย้ายออก
29. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
30. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
31. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
32. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
33. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
34. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
35. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
37. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
38. การรับชำระภาษีป้าย
39. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
40. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
41. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
42. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
43. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
44. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
45. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
46. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
47. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
48. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
49. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
50. การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว/ถาวร
51. การขอโอนสิทธิการใช้น้ำประปาให้ผู้อื่น
52. การขอหยุดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว
53. การถอนเงินประกันการใช้น้ำประปาชั่วคราว
54. การขอเลิกใช้น้ำประปา
55. การขอใช้น้ำตามเดิม
ข้ามไปยังทูลบาร์