สมาชิกสภา

นายคำนอง แก้วเขียว

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายทินนิกร อาจสามารถ

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายมานัส เสนานุช

เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายดำ รุ่งเกตุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายเฉลิม โลห์มาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางพจมาน เกตุวัลย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายมนตรี ศิลปาภิสันทน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางอาภรณ์ หาญกล้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางสาวกาญจนา คันทพรหม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายรุ่งรัตน์ จันทร์รอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายสมจิตร ยิ่งสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายทองบุญ โพธิ์อ่อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางสมคิด บำรุงมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายสมพร อินมะลี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายกาจ ทองเนียม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางรุ่งนภา แถวอุทุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางจำลอง ทองสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายฉกรรณ์ สุขเจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายไพศาล แคฝอย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายสมทรง จิวหนองบัว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายอัครเดช กระจ่างยุทธ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายสุริยา ศิริคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายมนตรี เพชรมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายดำ รุ่งเกตุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายหลอด กุดสิริยวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางโสพิศ ลบเจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายมะโนช ทองพวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายจอง ไชยสมทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายประโยชน์ อิทธิยศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์