อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอบต.พุทธบาท เนื่องในวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ข้ามไปยังทูลบาร์