อบต.พุทธบาท ยินดีต้อนรับ กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ “โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ภายใต้ โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 โดยร่วมมอบทุนทางการศึกษา 120 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้แก่เด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และเงิน สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อม มอบทุ่นทางเดินลอยน้ำ เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาบึก จำนวน 89 ตัว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 120,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงแสนสมบูรณ์ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว โครงการนี้ยังเป็นหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง ที่มีรูปแบบการเรียนรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังที่มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นำด้านการเงินการคลังของภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบวินัยการเงิน การคลัง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้ง มีเครือข่ายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลัง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/