อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566”

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนิน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ “สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด” รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนดได้

ข้ามไปยังทูลบาร์