อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566” ดำเนินการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนิน “โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงขอประชาสัมพันธ์ “สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด” รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนดได้

ข้ามไปยังทูลบาร์