อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมกับ โครงการปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.พุทธบาท พร้อมกับ โครงการปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาด ตำบลพุทธบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี กำนันตำบลพุทธบาท นายเด่นณรงค์ ธรรมมา สจ.แววตา บุญเกตุ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาอบต.พุทธบาท ทั้ง ๒๙ หมู่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ปลูกต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการส่งเสริมให้ อปท. มีแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรไทย สมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักการอนุรักษ์ และรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่วนวันต้นไม้แห่งชาติกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ก็เพื่อกระตุ้น หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นวันพิเศษให้ประชาชนช่วยกันปลูกเพิ่มคนละไม้ละมือ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้สืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/