อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วัน อันตราย) ประจำปี 2566

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายติธานันท์ จันทะวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน หรือ “โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566” (7 วัน อันตราย) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 รวม 2 จุดคือ หมู่ 24 บ้านเนินไพร หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน พร้อมออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชน จุดระวังอันตรายในการสัญจร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้พักรถพักการเดินทาง สอบถามข้อมูล สกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีหลายภาคส่วน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชนแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และบูรณาการร่วมกับตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สมาชิกสภาอบต.พุทธบาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มงานสาธารณสุข(รพสต.) อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต่างให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี

ข้ามไปยังทูลบาร์