อบต.พุทธบาท แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2566

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายติธานันท์ จันทะวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน้ำจากภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 5 -10-12-25-26 เมษายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามใบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ซึ่งมี หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง หมู่ 8 บ้านผาทอง หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก หมู่ 24 บ้านเนินไพร หมู่ 25 บ้านเนินต้อง และหมู่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ โดยเจ้าหน้าที่นำน้ำอุปโภคออกบริการแจกจ่ายให้กับประชาชน เติมน้ำใส่ภาชนะเก็บน้ำของแต่ละครัวเรือน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เพราะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม อบต.พุทธบาท ก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เร่งอำนวยความสะดวก ออกบริการช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง และวอนขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์