อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลพุทธบาท ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลพุทธบาท ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อบต.พุทธบาท โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่างๆ ลดภาวะโลกร้อน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สร้างความรักความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรภายในหน่วยงาน กลุ่มมวลชนท้องถิ่น ท้องที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในองค์กรอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์