ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภ่ครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์