อบต.พุทธบาท ร่วมงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม ตำบลพุทธบาท

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นายสง่า อิ่มอุรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี คณะครู อาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ออกหน่วยให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยตูม ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพ โดยให้บริการในด้านซ่อม ประกอบ บำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์