อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะยากลําบาก ประจำปี 2565

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง กลุ่มงานอสม. ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care : LTC) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ หมู่ 4 บ้านห้วยงาช้าง เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน ให้ความรู้ ข้อแนะนำกำลังใจในการดูและฟื้นฟูสุขภาพตนเอง พร้อมให้กำลังใจญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ให้รับรู้ถึงส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล มิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ในโอกาสเดียวกัน ทั้ง 2 หน่วยงาน อบต.พุทธบาท และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ต่างก็นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภค – บริโภค มอบให้แก่ผู้สูงอายุ (LTC ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดขวัญกำลังใจ ในการใช้ชีวิตตามความเหมาะสมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์