อบต.พุทธบาท ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลพุทธบาท ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด กลุ่มงานอสม. ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care : LTC) หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน ให้ความรู้ ข้อแนะนำกำลังใจในการดูและฟื้นฟูสุขภาพตนเอง พร้อมให้กำลังใจญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ให้รับรู้ถึงส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล มิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ในโอกาสเดียวกัน ทั้ง 2 หน่วยงาน อบต.พุทธบาท และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ต่างก็นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภค – บริโภค มอบให้แก่ผู้สูงอายุ (LTC ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดขวัญกำลังใจ ในการใช้ชีวิตตามความเหมาะสมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/