อบต.พุทธบาท เร่งออกบริการน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้ง

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งประชาชนประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค จึงร้องขอความช่วยเหลือการสนับสนุนน้ำจากอบต.พุทธบาท โดยเจ้าหน้าที่นำน้ำบรรจุใส่ภาชนะที่ประชาชนเตรียมไว้ให้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับเดือดร้อนและต้องการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 ต่อ 23 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ควรปิดน้ำทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ สอดส่องดูแล ตรวจสอบระบบเดินน้ำภายในบ้าน อาคาร หากพบว่าชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ควรซ่อมแซม รักษาให้คงสภาพเดิม เพื่อการใช้งานได้ตามปกติมิให้เกิดความเสียหายสิ้นเปลือง และควรจัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้เพียงพอเพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ให้ตลอดฤดูแล้งนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์