อบต.พุทธบาท ร่วมจัดบูธธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ทำดีเพื่อแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เข้าร่วมและจัดบูธการบริหารจัดการน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง 2 ระบบ ในกิจกรรมการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ หอประชุมชมพูภูพิงค์ โรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานแผนการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างบูรณาการ ซึ่งบูธธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พุทธบาท ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพราะได้แสดงความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วีดิทัศน์ แผนผังจำลอง ให้เห็นถึงองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา (การทำธนาคารน้ำใต้ดิน) ตามขั้นตอน วิธีการ ที่ไม่ยุ่งยาก แต่เกิดคุณประโยชน์มหาศาล แก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำสกปรก ช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น ในขณะเดียวกัน บูธยังมีวิทยากรช่วยบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมบูธธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งทุกๆท่าน ได้เรียนรู้ถึงหลักการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน กระบวนการ ขั้นตอน การลงมือทำ ประโยชน์ที่ได้รับ และที่สำคัญเชื่อว่าสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด พัฒนาขับเคลื่อนต่อภายองค์กร หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ของตนเองได้อย่างแน่นอน

ข้ามไปยังทูลบาร์