อบต.พุทธบาท ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน (กศน.ตำบลพุทธบาท)

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ร่วมเป็นคณะกรรมเข้าประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ของศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน (กศน.ตำบลพุทธบาท) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า กศน.ตำบลพุทธบาท ได้มีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวง สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์