อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก” ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก”  ณ หมู่ศาลาวัดหนองตาด หมู่ 5  หมู่ที่ 4 ศาลาวัดห้วยงาช้าง และ หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย ดำเนินงานโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนและแนวทางการปฏิบัติก่อนและหลังรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากที่สุด ประชาชนก็มีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการแพร่กระจายของโรคสู่ผู้อื่น ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่และลดอัตราการเสียชีวิต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท จึงเร่งดำเนินการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง และโรงพยาบาลชนแดน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/