อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2564   นำโดยนายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เจ้าหน้าที่วนอุทยานเขารัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อย่างพร้อมเพรียงกัน  สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมี 3  ชนิด ได้แก่ ต้นเหลืองเชียงราย 70 ต้น ต้นนนทรี 50  ต้น ต้นอินทนิล 80 ต้น จำนวน 200 ต้น  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 ตำบลพุทธบาท โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย ควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/