คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์