อบต.พุทธบาท ร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตอบสนองความต้องการของประชาชน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ โรงพยาบาลชนแดน สาธารณสุขอำเภอชนแดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยงาช้าง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน (พอ.สว.) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมี นายแพทย์นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน นางนรีรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดน ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวผกาชื่น จันทร์แสะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยงาช้าง บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน และผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มงานอสม. ให้การต้อนรับ แนะนำข้อมูลด้านการรักษาหรือให้บริการในแต่จุด ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้จัดให้บริการด้านต่างๆเช่น ทันตกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ฯลฯ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลพุทธบาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ช่วยเสริมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ในโอกาสเดียวกัน นายอำเภอชนแดน มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว จึงได้เน้นย้ำเตือนระวังเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว หมั่นปฏิบัติป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากที่จะเข้าถึงการสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงมีความห่วงใยและทรงติดตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ข้ามไปยังทูลบาร์