ประกาศการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ข้ามไปยังทูลบาร์