อบต.พุทธบาท ร่วมกับ พมจ.เพชรบูรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นประชาชน หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย หมู่ 21 บ้านซำเตย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาความยากจนภายในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม และยังเป็นการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ อบต.พุทธบาท มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหายากไร้ ยากจน ปัญหาทางสังคม ฯลฯ ในพื้นที่ของตำบลพุทธบาท ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข การลงพื้นที่สำรวจ สอบถามข้อมูลและให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับวิถีชีวิตหรือ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/