อบต.พุทธบาท ตรวจเอทีเค(ATK)แบบเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด สถานีอนามัยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีห้วยตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจด้วยชุดทดสอบเอทีเค (ATK) แบบเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ให้กับตำรวจตระเวณชายแดน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการหลายๆภาคส่วน และ หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด 19 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านโป่งตะแบก หมู่ 10 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปี 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อบต.พุทธบาท และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเพื่อแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาและป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจให้กับทุกๆองค์กร ทุกหน่วยงาน ที่จะเข้าร่วมรับเสด็จฯ กับมาตรการการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นและเคร่งครัดด้วยชุดตรวจที่มีความแม่นยำ สามารถนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์