กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท ปลูกพืชผักกินเองในครัวเรือน ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน”

นางอมรรัตน์ เสนานุช ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงด้านความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักกินเอง ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยมีกลุ่มสตรีของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักในบ้าน ปลูกกินเองในครัวเรือน หากเหลือกินก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพุทธบาท จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ลงมือช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เช่น ผักคะน้า ผักกาดเขียว ผักบุ้งจีน กะหล่ำปลี พริก มะเขือยาว ฯลฯ ภายในแปลงปลูกพืช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านในตำบลพุทธบาท เกิดความสนใจที่จะปลูกผักไว้บริโภคเอง อาจแนะนำขยายผลไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละที่ ได้เข้าร่วมโครงการฯ เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัว การปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี จากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์