อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์การปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะเป็นพิษ ปรับภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงาม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน”กิจกรรมร่วมรณรงค์การปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 ” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และ วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณด้านหลังสำนักงาน โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หัวหน้าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น มะขามป้อม มะค่าโมง พะยอม พะยูง ฯลฯทั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้ง นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงามรอบเขตสำนักงาน ช่วยในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้ามไปยังทูลบาร์