อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบล(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำ”โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลพุทธบาท (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และมี นางอมรรัตน์ เสนานุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจที่จะเรียนรู้ในวิธีการปฎิบัติ การดูแล เพื่อควบคุมป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสนุขบ้าในพื้นที่ และ ลดการเพิ่มจำนวนประชากรของสุนัขและแมว พร้อมทำแผนลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทราบ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์(สุนัขและแมว) โดยเริ่มที่หมู่ 1 บ้านห้วยตูม หมู่ 13 บ้านลาดน้อย และทุกๆหมู่บ้าน ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ข้ามไปยังทูลบาร์