อบต.พุทธบาท ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ขยายผลต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ในโครงการธนาคารน้ำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ขยายผลต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอบต.พุทธบาท ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการจัดการน้ำ ประชาชนเห็นความสำคัญการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชน หมู่บ้านของตำบลพุทธบาท มีสภาพเป็นที่สูง สลับภูเขาการทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยดูดซับน้ำ เพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วม น้ำขังอีกด้วย  ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค สามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจัดขึ้นเป็นลักษณะของการศึกษาดูงาน ให้เห็นและลงมือทำกับสถานที่จริงของธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิด และระบบเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนชาวตำบลพุทธบาท ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.พุทธบาท หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-761559 ในวันเวลาราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/