ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)

                    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประเมินภาษี  และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน นั้น
                    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรียบร้อยแล้ว ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) แนบท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครอบครองของท่านว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแก้ไข ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดส่งให้ท่านโดยตรงแล้วอีกทาง
อนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จักถือว่าข้อมูลที่ได้สำรวจจัดทำ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจักได้นำไปประเมินภาษีให้ท่านต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่   29  พฤศจิกายน   พ.ศ.   2562

ข้ามไปยังทูลบาร์