กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ทีมงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลงพื้นที่ดำเนินงานตาม “โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานสาธารณสุข รพสต.พื้นที่ และกลุ่มอสม. ร่วมออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก และยึดหลักปฎิบัติด้วยมาตรการป้องกัน 5 ป 1 ข / 3 ก 3 เก็บ ตามด้วยหลักปฎิบัติความสะอาด 5 ส โดยทำการแจกจ่ายทรายอะเบท ฉีดพ่นสารเคมี หมอกควัน บริเวณชุมชน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และวัด ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย หมู่ที่ 22 บ้านอ่างหิน และหมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เห็นความสำคัญของอันตรายจากไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค จึงได้จัดทำโครงการฯและแผนออกพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน เพื่อช่วยกันรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ห้องน้ำ ภาชนะใส่น้ำ อ่างเลื้ยงปลา แจกัน กระถางต้นไม้ ฯลฯ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะระบาดของไข้เลือดออก ลดอัตราผู้ป่วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี เหมาะสม และขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนทุกท่านที่เข้าใจ ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์