กองสวัสดิการสังคม อบต.พุทธบาท ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ยากไร้และประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย นายเจษฎาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด และรักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินต้อง และ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งเจ็ดหัว ส่วนในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่หมู่ที่ ๒๗ บ้านน้ำลัดใหม่ ซึ่งเป็นการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ของตำบลพุทธบาท และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในการดำรงชีวิตอยู่ สำรวจความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด แนะนำ ดูแลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในเบื้องต้น และเพื่อสำรวจข้อมูลด้านความเป็นอยู่ และความต้องการของผู้สูงอายุ ในการที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตามลำดับต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์