โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช  ธรรมมา มอบให้ ดร.มานัส  เสนานุช  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  นางอมรรัตน์  เสนานุช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงาน  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่หมู่บ้านแรก คือ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ที่ประชาชนเลี้ยงในหมู่บ้าน รวมทั้งสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่มีเจ้าของ  จึงได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวในครอบครองตระหนักในการเลี้ยงดูสุนัข และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขที่ตนครอบครองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาอบต.พุทธบาท  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนแดน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท มีแผนออกฉีดวัคซีนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกหมู่จนครบ ๒๘ หมู่บ้าน ช่วยป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นผลให้คนและสัตว์มีความปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์