โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ (จุดที่ ๑) อบต.พุทธบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา ได้มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด และดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด(รางระบายน้ำไร้ท่อ) ประจำปี ๒๕๖๓ ” ซึ่งเป็นเป็นการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ ตามแนวของธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (Ground Water Bank ) จุดที่ ๑ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน ไหล่ทางบริเวณหน้าวัดหนองตาด ชุมชนและอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง  ดร.มานัส เสนานุช  กล่าวว่า “หลักการก็ทำเหมือนธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ต่างกันตรงแค่ขุดดินให้เป็นราง มีระยะความกว้าง ลึก โดยประมาณ เชื่อว่าทำแล้วต้องได้ผลเป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ซ้ำซากลงรางสะสมน้ำไว้ใต้ดิน” ซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดิน แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นนโยบายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ และท้องถิ่นจังหวัด นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ มอบให้ท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในตำบลพุทธบาท คณะศึกษาดูงานจากองค์กรต่างๆ พร้อมลงมือทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสีย น้ำท่วม น้ำขัง นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมป้องกันพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออกจากยุงลาย โรคอหิวาต์ โรคท้องร่วงจากแมลงวัน และปลอดกลิ่นเหม็นอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทจึงเร่งดำเนินการ ขยายผลก่อนถึงฤดูฝน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลพุทธบาทต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์