โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ที่ประชาชนเลี้ยงในหมู่บ้าน จึงได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต.พุทธบาท เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนแดน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท มีแผนออกฉีดวัคซีนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกหมู่จนครบ ๒๘ หมู่บ้าน ช่วยป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นผลให้คนและสัตว์มีความปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์