กองช่าง

นายวีระศักดิ์ ศิลปภิสันทน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมศักดิ์ แซ่ก้าน

ผู้ช่วยนักผังเมือง

นางสาวสิริจิต มากแก่น

ผู้ช่วยนักผังเมือง

นางสาวสุนิสา อุดแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกฤษณะ ขำวงษ์

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นางสาวสุพัตตรา ยามวัน

ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล

นายไพศาล ธรรมมา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวบุษยา ยงพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

นางสาวชุติมา พลสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสวัสดิ์ สุขนวล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชนาภัทร สุขนวล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพโรจน์ บุญเกตุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอลิชา เทพนาคิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุพัตตรา อยู่เย็น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุพรรณษา สายจันทร์ยูน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ข้ามไปยังทูลบาร์