กองช่าง

นายอนุสรณ์ ด้วงโต

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสมศักดิ์ แซ่ก้าน

ผู้ช่วยนักผังเมือง

นางสาวสิริจิต มากแก่น

ผู้ช่วยนักผังเมือง

นางสาวสุพัตตรา ยามวัน

ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล

นายกฤษณะ ขำวงษ์

ผู้ช่วยนายช่างกล

นางสาวศิริพร พรมเผ่า

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายไพศาล ธรรมมา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวบุษยา ยงพรม

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวชุติมา พลสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสวัสดิ์ สุขนวล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธมนวรรณ จันทร์มงคล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรี ปานสุข

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนาภัทร สุขนวล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษฎา จันทรานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไพโรจน์ บุญเกตุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอานนท์ ขันทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญญฤทธิ์ นันบุญตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนภาพร ชูจิตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุรียาภรณ์ โกมาร

พนักงานจ้างทั่วไป

ข้ามไปยังทูลบาร์