กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางละอองดาว สุนทรแต

ครู ชำนาญการ

นางนิศรา มะนาวนอก

ครู ชำนาญการ

นางประนมไพร ท้าวโสม

ครู ชำนาญการ

นางสาวกรองแก้ว คำเวียง

ครู

นางอรทัย ปัญญาสิม

ครู

นางวัน นิลาพุต

ครู

นางมณีวรรณ ศิริขันธ์

ครู

นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางตรีนวลนุช พลมั่น

ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวลภัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์

ผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวสายฝน แสนเศษ

ผู้ดูเเลเด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์