ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง


ให้ยื่นคำร้องขออนุญาติใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆ.ษ. 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้

  • เพื่อการกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 10 บาท
  • เพื่อกิจการทั่วไป (ประจำที่) ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 75 บาท
  • เพื่อกิจการทั่วไป (เคลื่อนที่) ไม่เกิน 5 วัน ครั้งละ 60 บาท
ข้ามไปยังทูลบาร์