การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน


กระบวนการให้บริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาที่ปรับลด
สำนักปลัดเทศบาล  
การแจ้งเกิด 10 นาที / ราย  10 นาที / ราย
การแจ้งตาย 10 นาที / ราย  10 นาที / ราย
การย้ายที่อยู่ 10 นาที / ราย  10 นาที / ราย
การกำหนดเลขที่บ้าน 3 วัน / ราย  3 วัน / ราย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 นาที / ราย  20 นาที / ราย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ 30 นาที / ราย  20 นาที / ราย
การจดทะเบียนพาณิชย์ 60 นาที / ราย  40 นาที / ราย
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน  แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 5 วันทำการ
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 3 ชั่วโมง / ราย  3 ชั่วโมง / ราย
การช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที  ในทันที
กองคลัง  
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย 5 นาที / ราย  5 นาที / ราย
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 60 นาที / ราย  40 นาที / ราย
กองช่าง  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
-ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
5 วัน / ราย
5 วัน / ราย
5 วัน / ราย
5 วัน / ราย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน / ราย  20 วัน / ราย
การขออนุญาจัดตั้งตลาด
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน / ราย  20 วัน / ราย
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน / ราย  20 วัน / ราย
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
-ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน / ราย  20 วัน / ราย
กองการศึกษา  
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 วัน / ราย  7 วัน / ราย
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/