1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
15/08/2562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562
26/06/2562
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
19/06/2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
10/04/2562
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
18/03/2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
28/12/2561
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561
12/03/2561
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25/05/2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
13/03/2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
06/03/2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
26/01/2560
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
22/11/2559
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
16/06/2559
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
18/03/2558
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
29/04/2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
04/04/2556
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
02/08/2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
23/02/2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
23/02/2554
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548
06/01/2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
26/11/2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
26/11/2552
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
26/11/2552
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
26/11/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534
24/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527
24/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541
29/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2548 พ.ศ.2548
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2551 พ.ศ.2551
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตสุขาภิบาล พุทธศักราช 2499
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488)
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2488)
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
28/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527
19/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2526
19/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2523
19/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2525
19/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520
19/05/2552
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520
19/05/2552
พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525
19/05/2552
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
18/05/2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
18/05/2552
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
18/05/2552
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
18/05/2552
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
18/05/2552
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
18/05/2552
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
18/05/2552
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
18/05/2552
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
18/05/2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
18/05/2552
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
18/05/2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
18/05/2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
18/05/2552
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497
18/05/2552
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
18/05/2552
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
18/05/2552
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
18/05/2552
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
18/05/2552
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
15/05/2552
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
15/05/2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
15/05/2552
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
15/05/2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
15/05/2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
06/01/2552
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
26/06/2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
26/06/2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
26/06/2551
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26/06/2551
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26/06/2551
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26/06/2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
05/03/2551
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
16/07/2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
16/07/2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
16/07/2550
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
30/04/2550
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
30/04/2550
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
30/04/2550
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
30/04/2550
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
30/04/2550
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
30/04/2550
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
30/04/2550
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
30/04/2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
30/04/2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
30/04/2550
พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
30/04/2550
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
30/04/2550
พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548
30/04/2550
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548
30/04/2550
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
30/04/2550
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547
30/04/2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
30/04/2550
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ......
30/04/2550
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2547 - 2548 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30/04/2550

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2547-2548

สารบัญ

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
     เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3508 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
     เรื่อง หารือกรณีการยื่นญัตติให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4605 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547
     เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6910 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547
     เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการคณะผู้บริหารและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 9456 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547
     เรื่อง หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1277 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
     เรื่อง หารือคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
     พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ ว 3621 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ
     บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10282 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
     เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างครั้งแรก

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ ว 3792 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
     เรื่อง ปัญหาการมอบอำนาจ “ เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10517 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
       เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10518 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
       เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10835 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547
       เรื่อง หารือระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการสงเคราะห์ศพราษฎรผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1325 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง หารือคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1336 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ ว 737 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548
       เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3121 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548
       เรื่อง หารือกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว

17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ ว 1196 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การ
       บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1188 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548
       เรื่อง หารือคุณสมบัติเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 322 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547
       เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547
       เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง

21. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547
       เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547
       เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย “ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน”

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 4607 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547
       เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/4693 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547
       เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายรัฐวิสาหกิจ

25. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547
       เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 795 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547
       เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการคำนวณเงินสะสมร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ

27. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2234 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/5860 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง ขอหารือการประเมินภาษีป้าย

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 1071 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง ขอหารือการฟ้องเรียกค่าภาษีค้างชำระและเงินเพิ่ม

30. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 ขององค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถิ่น

31. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
       เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547
       เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 1131 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547
       เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ หนังสือพิมพ์รายวัน
       หนังสือวารสารและหนังสือ สำหรับห้องสมุดประชาชนตำบล

34. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2744 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547
       เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง

35. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 2768 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547
       เรื่อง ขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/7011 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547
       เรื่อง หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก

37. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
       เรื่อง การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ ว 3109 ลงวันที่ 14 กันยายน 2547
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ประเภทภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
      
       พ. ศ. 2547

39. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547
       เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/9251 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547
       เรื่อง หารือการคืนเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน

41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3360 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547
       เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
       เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/10114 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547
       เรื่อง การเช่าที่ดินพร้อมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 4065 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง
       สัตว์ปีก

45. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ ว 11615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
       สถานการณ์แผ่นดินไหว

46. วิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 241 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 353 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายไตรวิชั่น

48. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/1074 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง หารือการจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

49. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ ว 468 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

50. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 487 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 65 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548
       เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

52 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 690 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548
       เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ ว 2158 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548
       เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ( นโยบายและแผน)

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 934 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 1203 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547
       เรื่อง แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 3325 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547
       เรื่อง การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
       ระยะที่ 4 พ. ศ. 2548

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0810.2/ ว 9737 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547
       เรื่อง การเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 1755 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
       เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2

59. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 4041 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547
       เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ ว 2062 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
       เรื่อง การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัด
       กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2548

61. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 220 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 261
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( พ. ศ. 2549 – 2551) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/667 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 264
       เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0812/ ว 508 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
       เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0812/ว 708 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547
       เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

65. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0812/ว 904 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

หน่วยตรวจสอบภายใน

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0814/6157 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
       เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรรีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/6970 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2547
       เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี

69. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/8868 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547
       เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป        เพื่อดำเนินภารกิจถ่ายโอน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 ( ฉบับที่ 2)

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศร ษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

71. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ ว 811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547
       เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547
       เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

73. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
       เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

74. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ ว 544 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548
       เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( การจัดตั้งศูนย์
       บริการร่วม)

พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / กฎกระทรวง / คณะกรรมการกฤษฎีกา / ศาลรัฐธรรมนูญ / หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี

75. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2548

76. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
       รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง
       รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
       เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ. ศ. 2547

77. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
       รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง
       รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
       เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2548

78. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ. ศ. 2547

79. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ารเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ. ศ. 2547

80. ระเบียบว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับ
       องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2547

81. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ. ศ. 2548

82. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 485/2547
       เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับตู้โทรศัพท์สาธารณะ

83. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 18/2548
       เรื่อง การมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง

84. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105/2519 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547
       เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎหมายจัดตั้ง