คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่องกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน การมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์