อบต.พุทธบาท เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 11-20 เขต 4 อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 -12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) หมู่ที่ 11-20 ตำบลพุทธบาท เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท ซึ่งมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีการสาธิตจัดหน่วยเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอชนแดน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการการเลือกตั้ง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด และเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์