ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนครูอบต. เลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์