อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการรู้จักเลือก รู้จักใช้ ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน)

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำ “โครงการรู้จักเลือก รู้จักใช้ ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อสม. และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ได้อย่างปลอดภัย ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อยา อาหารเสริม ที่สะอาดปลอดภัย ต่อสุขภาพ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ มากแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชนแดน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ และร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฏหมายภายในชุมชน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยต่อสุขภาพต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์