อบต.พุทธบาท เยี่ยมชมกิจกรรม “โครงการสมุนไพรทำยาดม ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565”

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสมุนไพรทำยาดม ประจำปี 2565” เยี่ยมชมสวนสมุนไพร และสวนเศรษฐกิจพอเพียง ของน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านกกจั่น หมู่ 6 ตำบลพุทธบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. โดยมี นายภาคภูมิ บุญชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกจั่น คณะครู อาจารย์ ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกอบต. หมู่ 6 ได้นำเสนอนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์จาก “โครงการสมุนไพรทำยาดม” ซึ่งเป็นฝีมือ ผลงาน ผลผลิตของน้องๆนักเรียนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำเสนอ และลงมือทำ ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมบริเวณต่างๆในการจัดทำเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว แบบเกษตรพอเพียงและปลอดสารพิษ ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้ามไปยังทูลบาร์