อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลพุทธบาท ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพุทธบาท “โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลพุทธบาท ประจำปี 2565” และ “โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด และทีมงานเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการทำงานของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน รวมตัวกัน ขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ระดมพลัง ความเก่ง ความสามารถของเยาวชนให้รู้จักการสร้างมิตรสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน ประสานงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจต่อไป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์