อบต.พุทธบาท จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับ คณะผู้บริหาร สามาชิกสภา และพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับ คณะผู้บริหาร สามาชิกสภา และพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา ดวงพัตรา ปลัดอาวุโสอำเภอชนแดน เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ พร้อมทั้ง ให้โอวาทเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภารวมทั้ง พนักงาน ลูกจ้าง ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงาน และเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานนุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบทพุทธบาท เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลา ในภาคเช้าเป็นการอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนภาคบ่าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายนรินทร์ พรหมมา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/