อบต.พุทธบาท จัดทำ โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมใน “โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท โดยมี นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคุณาพันธ์ พงศ์ไตรปิฎก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต ลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/