อบต.พุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำผ้าอ้อมผู้ใหญู่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย โดยได้รับเกียรติ จาก นายอำเภอชนแดน นายนาวิน สังฆมาตร ร่วมลงพื้นที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัว พร้อมส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับสูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้วย นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยงาช้าง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(CG) กลุ่มอสม. ผู้นำหมู่บ้านในแต่ละหมู่ ที่ได้ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ใน “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2565” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพุทธบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลพุทธบาท และเป็นฐานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์